ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 200,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สร.03
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 240,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 399,400
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไววิทย์ลิขิต อุปถัมป์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 3,035,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 531,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 35,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 40,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 47,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 47,000 บาท
เพิ่มเติม..