ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปี 2561
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
23
45
2
อบ.3
27
29
56
2
รวม อบ.
49
52
101
4
ป.1
21
18
39
2
ป.2
21
18
39
2
ป.3
20
23
43
2
ป.4
24
17
41
2
ป.5
27
20
47
2
ป.6
27
17
44
2
รวมประถม
140
112
252
12
ม.1
11
6
17
1
ม.2
15
20
35
1
ม.3
23
11
34
1
รวมมัธยมต้น
49
37
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
238
201
439
19