ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านแนงมุด

โรงเรียนบ้านแนงมุด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ.2484  โดยความอุปการะของผู้ใหญ่บ้าน และราษฏรบ้านแนงมุด มีนายพงษ์  มูลศาสตร์ นายอำเภอปราสาทเป็นประธาน นายนิล  ประจันต์ ศึกษาธิการอำเภอ ทำพิธีเปิดโรงเรียนในวันที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ.2484 ให้ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนบ้านแนงมุด” ตำบลบักได  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายดอม สัญจรดี เป็นครูใหญ่คนแรก

ปี พ.ศ. 2488  นายรส  สุดเส้นผม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึงปี พ.ศ.2490 และมีนายธวัช     วรนิช   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทน ต่อจากนั้นนายม่วง  ศรีอร่าม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปี 2490 จนถึงปี พ.ศ.2516

ปี พ.ศ.2516 นายประยงค์  ฉายแก้ว มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ วันที่ 16  ธันวาคม  พ.ศ.2503 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ เป็นเงิน 50,000 บาท จัดสร้างอาคารเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากครู  ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในหมู่บ้าน โดยมีนายบุญศรี บุญสุยา ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอปราสาท เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างได้เปิดทำการอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2504

วันที่ 15 ตุลาคม  พ.ศ.2519  โรงเรียนโดยได้รับมอบที่ดินและทรัพย์สินจาก น.พ.ค.สุรินทร์ มีเนื้อที่ทั้งหมด  18  ไร่ เพื่อใช้ในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ และวันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 223,800  บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  4 ห้องเรียน จัดสร้าง ณ ที่โรงเรียนแห่งใหม่ และได้ย้ายนักเรียนในระดับชั้น ป.4,ป.5,ป.6 และป.7 ไปโรงเรียนแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.2520

วันที่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ.2521 ได้รับงบประมาณจำนวน  240,000 บาท สร้างอาคารเรียนหลังที่  2  แบบ สร.03 ใต้ถุนสูง 4 ห้องเรียน เริ่มใช้อาคารเรียนหลังที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2522

วันที่  10 กรกฎาคม  พ.ศ.2521 ได้รับงบประมาณ จำนวน 60,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สร.03 ชั้นล่าง 3 ห้องเรียน

วันที่ 17 กันยายน  พ.ศ.2526 ได้รับงบประมาณรื้อถอนและสร้างบ้านพักครูใหม่ จำนวน 2 หลัง หลังที่ 1 รื้อจากโรงเรียนเก่า หลังที่ 2 รื้อจากบ้านพัก น.พ.ค. กลางสนาม เป็นเงิน 94,200  บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33  จำนวน  3  ถัง งบประมาณ 29,900  บาท

วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.2526 ได้รื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่ามาสร้างใหม่ แบบ ป.1 ฉ สูง 4 ห้องเรียน งบประมาณ 399,400  บาท

วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.2527  ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง  5  ห้องเรียน งบประมาณ  164,000 บาท และวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.2529  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.69/26 จำนวน 1 หลัง  4 ที่นั่ง งบประมาณ 35,000  บาท

วันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ.2527  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 จำนวน  531,000  บาท

วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ.2527  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 เรือนไม้ 4X6  เมตร งบประมาณ 10,000 บาท

วันที่  2  มีนาคม  พ.ศ.2528  โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มเติมจากนายสมพงษ์  โฉลกดี  จำนวน  3  ไร่  เป็นเงิน  3,000  บาท

วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ.2528  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.601/2  งบประมาณ  20,000 บาท

วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณสร้างถึงเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33  งบประมาณ 40,000 บาท

วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.2544  ได้รับอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  งบประมาณทั้งสิ้น  3,035,000  บาท บริจาคโดย คุณสุวัฒน์ –คุณนพวรรณ  ไววิทย์ลิขิต  บริษัทเกรียงไกรวัฒนา จำกัด (มากีต้า ประเทศไทย)

วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550  นายมนตรี  สายพญาศรี  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรเงรียน

วันที่  14  มกราคม  พ.ศ.2551  ชุมชนได้บริจาคงบประมาณจัดสร้างศาลาพักร้อน หลังคาสรรไทย งบประมาณ  50,000  บาท และสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน บริจาคศาลาพักร้อน หลักคาสรรไทย เป็นเงิน 50,000  บาท

วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ.2551  ชุมชนได้รับบริจาคงบประมาณจัดสร้างที่พักรอรับนักเรียนของผู้ปกครองงบประมาณ  50,000  บาท

วันที่  3  เมษายน  พ.ศ.2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารเรียน ความกว้าง 5  เมตร ยาว  160  เมตร งบประมาณ  410,500  บาท

วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.2551  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ สร้างเสร็จสมบูรณ์ งบประมาณ  900,000  บาท

วันที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.2551  ได้รับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  8  เมตร  ยาว  77  เมตร งบประมาณ  165,000  บาท บริจาคโดยคุณนาพวรรณ  ไววิทย์ลิขิต

วันที่  19  มกราคม  พ.ศ.2552  คณะครูและผู้ปกครองร่วมกันจัดสร้างรั้วโรงเรียนต่อจากประตู ด้านทิศตะวันตก จำนวน  23  ช่อง  งบประมาณ  60,000  บาท

วันที่  21  มกราคม  พ.ศ.2553  ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 งบประมาณ ได้จากการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จำนวน  300,000  บาท

วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.2557  นายเทวัน  พอใจ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.2557  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ  สปช.105/29 จำนวน  3,480,000  บาท  และทำพิธีเปิดอาคารเรียน เริ่มใช้อาคารเรียนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558

วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.2558  ได้รับงบประมาณผ้าป่าจากชุมชน เป็นเงิน  100,000  บาท ในการปรับปรุงปูกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26