วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์(Vision)
  วิชาการก้าวหน้า  พัฒนาทักษะอาชีพ  ดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ (Mision)
   1.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และพร้อมให้บริการ
   2.  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาด้านวิชาการ  ทักษะอาชีพ วิชาชีพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
   3.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
   4.  พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
   5.  จัดการเรียนรู้และดำรงตนอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าประสงค์ ( Goals)
   1.  สถานศึกษามีความพร้อมในการให้บริการและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษา
   2.  ครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างครูมืออาชีพ
   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น
   4.  นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
   5.  นักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษา ดำรงตนอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรตที่  21

ประเด็นกลยุทธ์ (Strategy issues)
   1.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   2.  พัฒนาคุณภาพของครูสู่ความเป็นมืออาชีพ
   3.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
   4.  พัฒนาทักษะอาชีพ
   5.  ดำรงตนอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์  (Strategy/Tactical)
   1.  พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน
   2.  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาสำนักงานอิเลคทรอนิกส์
   3.  จัดทำจุดให้บริการประชาชน ( One  stop  service )
   4.  ส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการและ วิชาชีพครู สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างครูมืออาชีพ ทั้งระบบ
   5.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
   6.  ส่งเสริม และพัฒนาทักษาะอาชีพเพื่อการมีงานทำ
   7.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง