หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
   1.  ระดับชั้นปฐมวัย   ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2 และระดับชั้นอนุบาลปีที่  3  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560
   2.  ระดับชั้นประถมศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  2560)
   3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  2560)