ภาพกิจกรรม
งานได้ผล คนสำราญ องค์การสำเร็จ
ผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน ต้นปีหมูทอง โรงเรียนบ้านแนงมุด  ได้รับรางวัลแบบหมูๆในหลายๆรายการดังนี้
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) สพป.สุรินทร์ เขต 3
1. โรงเรียนบ้านแนงมุด  สถานศึกษายอดเยี่ยม รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา
2. นายเทวัน  พอใจ  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
3. นางทัศนีย์   สุทธิยานุช ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ยอดเยี่ยม รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา
4. นางธวัลรัตน์  สายรัตน์  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ยอดเยี่ยม รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  ระดับประเทศ
1. นางทัศนีย์  สุทธิยานุช  
รางวัลครูดีศรีกาบเิชิง
1. นางสาวมัทนียา  แปะทอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
2. นายวิฑูรย์  สมนิยาม  กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. นางสาวชารวี  ดอกพุทธ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
รางวัลครูดีไ่ม่มีอบายมุข
1. นางธวัลรัตน์  สายรัตน์
2. นางสาวศุภรัตน์  พอกสนิท
3. นางสาวอรชร  สิทธิสอน
4. นางสาวชารวี  ดอกพุทธ
5. นายคมสันติ  สร้อยเสน
6. นายสุคนธ์  สำราญใจ
7. นางทัศนีย์  สุทธิยานุช

รางวัลครูดีของแผ่นดิน
1. นายเทวัน  พอใจ
2. นางธวัลรัตน์  สายรัตน์
3. นางทัศนีย์  สุทธิยานุช
4. นายคมสันติ  สร้อยเสน
5. นางสาวชารวี  ดอกพุทธ
6. นางสาวศุภรัตน์  พอกสนิท
7. นางสาวอรชร  สิทธิสอน
8. นางวิลาวัลย์  ค้ำชู
9. นางณัฐธิญาพร  หงษ์ทอง
10.นายวิฑูรย์  สมนิยาม
11.นายทรงวุฒิ  สายรัตน์
12.นายสุคนธ์  สำราญใจ
13.นายออก  เหมาะตัว
14.นายถาวร  เรืองกระจาย
15.นางสาวมัทนียา  แปะทอง
16.นางสาวชลิดา  บุญทอง
17.นางสาวอัญชญา  ดีพินิจ
18.นายมหัธยุทธ์  จันดาเพ็ง
19.นางชารวี  ดอกุทธ
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2562,14:38   อ่าน 582 ครั้ง