ภาพกิจกรรม
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร
วันที่ 4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  โรงเรียนบ้านแนงมุด  ไดัรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร  จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการต้อนรับคณะกรรมการและให้ข้อมูลอย่างดีิยิ่ง 
ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ และคณะครู นักเรียน ตลอดจนภาคีเครือข่ายมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย  ไปชมบรรยากาศการประเมินกันเลยครับ........
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 678 ครั้ง