ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันและปราบปรามฯ1
โรงเรียนบ้านแนงมุด  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใสมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ  เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและเสมอภาคทำให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการของโรงเรียนบ้านแนงมุด และคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (.. 2561 – 2564)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ :    อ่าน 186 ครั้ง