ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งสภานักเรียน 61

ด้วยโรงเรียนบ้านแนงมุด ได้จัดโครงการสภานักเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็งให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ในวิถีประชาธิปไตยมีกระบวนการคิดการเป็นผู้นำตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเคารพกติกาของสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์และเสริมเจตคติที่ดีต่อสังคมและส่วนรวมมีกลไกป้องกันและแก้ไขความทุกข์ร้อนรวมทั้งเพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติความเป็นประชาธิปไตย

           เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์
โพสเมื่อ :    อ่าน 189 ครั้ง