ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษาได้ดําเนินการป้องกันการทุจริตคอร์ปชัน โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียน เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู์อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) พร้อมทั้ง ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งผลจากการประเมินที่ได้จะเป็นกระจกเงาสะท้อนผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและโรงเรียนสุจริต ว่ามีการดําเนินงานที่โปร่งใสมากน้อยเพียงใด และเพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องในการดําเนินการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต สํานักพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) นําระบบคิดฐานสองมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนและ บุคลากรในสังกัด ซึ่งระบบคิดฐานสองเป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง สองทางเท่านั้น
โพสเมื่อ :    อ่าน 205 ครั้ง