ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ ปปช.สพฐ.น้อย และปปช.สพฐ.ชุมชน (อ่าน 4214) 07 ส.ค. 61
โครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 1144) 30 ส.ค. 59
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (อ่าน 1664) 09 ส.ค. 59
แนวทางการจัดค่ายเยาวชนคนดี ระดับประถมศึกษา (อ่าน 930)
ระเบียบบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านแนงมุด (อ่าน 1004)
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ปี 2561 (อ่าน 1100)
คำสั่งปปช.น้อยและชุมชน ปี 2560 (อ่าน 322)
โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง (อ่าน 715)
คำสั่งสภานักเรียน 61 (อ่าน 403)
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (อ่าน 723)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (อ่าน 357)
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน (อ่าน 400)
แผนป้องกันและปราบปรามฯ1 (อ่าน 741)