เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพรพิมล จำบัวขาว
ธุรการโรงเรียน