ปฐมวัย

นางณิณัฐยา นามสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางวีนา เกลียวทอง
ครู คศ.1

นางสาวพรทิพย์ ม่วงงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสมปรารถนา ก่ำมอญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางบัญหยัด สุขประเสริฐ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1