กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายออก เหมาะตัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศุภรัตน์ พอกสนิท
ครู คศ.1

นางวรัทยา สุขดี
ครู คศ.3