กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัฐธิญาพร หงษ์ทอง
ครู คศ.3

นางสาวมัทนียา แปะทอง
ครู คศ.1

นางสาวชลิดา บุญทอง
ครู คศ.1

นางสาวอรชร สิทธิสอน
ครูผู้ช่วย