กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัฐธิญาพร หงษ์ทอง
ครู คศ.3

นางสาวมัทนียา แปะทอง
ครู คศ.2

นางสาวอรชร สิทธิสอน
ครู คศ.1

นางสาวณัฐกฤตา ติดวงษา
ครูผู้ช่วย