กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัฐธิญาพร หงษ์ทอง
ครู คศ.3

นางสาวอรชร สิทธิสอน
ครู คศ.1

นางสาวณัฐกฤตา ติดวงษา
ครูผู้ช่วย