กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางทัศนีย์ สุทธิยานุช
ครู คศ.3

นายมหัทธยุทธ์ จันดาเพ็ง
ครู คศ.1

นายทรงวุฒิ สายรัตน์
ครู คศ.3

นางธวัลรัตน์ สายรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวสุธาสิณี บุญหนัก
พนักงานราชการ