กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทรงวุฒิ สายรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมหัทธยุทธ์ จันดาเพ็ง
ครู คศ.2

นางธวัลรัตน์ สายรัตน์
ครู คศ.2

นายณัฐพล สารปรัง
ครู คศ.1