กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวิลาวัลย์ ค้ำชู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางทัศลักษณ์ ถือสัตย์
ครู คศ.3