กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสหพร เพชรล้วน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ