กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายคมสันติ สร้อยเสน
ครู คศ.2

นายวิฑูรย์ สมนิยาม
ครู คศ.1

นายถาวร เรืองกระจาย
ครู คศ.3

นางสาวนารีรัตน์ ดีพินิจ
ครูอัตราจ้าง