กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายถาวร เรืองกระจาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิฑูรย์ สมนิยาม
ครู คศ.2