กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชารวี ห่อทรัพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปัสสนา เพชรล้วน
ครูผู้ช่วย