คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรวัฒน์ พันธ์ศิลป์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.อัคภาคร์ เที่ยงธรรม
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวิส แต้มงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธี ชัยสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานัส สัตปานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเรือง โกศล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลาม ภูมิมะนาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางปุ๊ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอำภา ปิทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทะนง นิ่มประโคน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพุทธสดา ยืนยาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเด่น อาจยิ่งยงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิติธรรมาภิบาล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ สมนิยาม
ตำแหน่ง : ตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเทวัน พอใจ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ